İHALE İLANI

 

SIRA

NO:

 

TAŞINMAZIN YERİ

 

 

         M²

 

1 YILLIK MUHAMMEN KİRA BEDELİ

 

GEÇİCİ TEMİNAT

TL

 

İHALE TÜRÜ

 

İHALE TARİH VE SAATİ

 

1

Orta Mahalle 113 Garaj Caddesi Eski Belediye Garajı 45 Ada 42 Parsel adresinde bulunan dükkan.

 

20 m²

 

15.000.00 TL

 

450.00TL

 

2886 D.İ.K Açık Teklif (45. Mad.)

 

14:15

09.02.2024

2

Orta  Mahalle 113 Garaj Caddesi Eski Belediye Garajı 251 Ada 1 Parsel adresinde bulunan  dükkan.

40m²

12.000.00TL

360.00TL

 

2886 D.İ.K Açık Teklif (45. Mad.)

14:20

09.02.2024

3

Orta Mahalle 113 Garaj Caddesi Eski Belediye Garajı 45 Ada 44-45 Parsel adresinde bulunan dükkan.

40 m²

30.000.00TL

900.00TL

2886 D.İ.K Açık Teklif (45. Mad.)

14:25

09.02.2024

4

Orta Mahalle 113 Garaj Caddesi Eski Belediye Garajı 45 Ada  adresinde bulunan dükkan.

40 m²

15.000.00TL

450.00TL

2886 D.İ.K Açık Teklif (45. Mad.)

14:30

09.02.2024

5

Camikebir Mahallesi 106.2 Isparta Caddesi No:31A 86 Ada 1 Parsel adresinde bulunan dükkan.

150m²

15.000.00TL

450.00TL

2886 D.İ.K Açık Teklif (45. Mad.)

14:35

09.02.2024

6

Ulvikale Mahallesi 114 Hastane Caddesi Sebze Pazarı İçi 141 Ada 23 Parsel adresinde bulunan dükkan.

20.63m²

26.000.00TL

780.00TL

2886 D.İ.K Açık Teklif (45. Mad.)

14:40

09.02.2024

7

Camikebir Mahallesi 1090 Şehit Piyade Asteğmen Erkan ÜNAL Sokak Hayvan Pazarı İçi No:1B

10 m²

1.000.00TL

30.00TL

2886 D.İ.K Açık Teklif (45. Mad.)

14:45

09.02.2024

8

Camikebir Mahallesi 1090 Şehit Piyade Asteğmen Erkan ÜNAL Sokak Hayvan Pazarı İçi No:1A

20m²

1.000.00TL

30.00TL

2886 D.İ.K Açık Teklif (45. Mad.)

14:50

09.02.2024

9

Kerkük Mahallesi 1891 Fatih Sanayi Sitesi 2. Blok No:27 383 Ada 4 Parsel adresinde bulunan arsa

229.52m²

12.000.00TL

360.00TL

2886 D.İ.K Açık Teklif (45. Mad.)

14:55

09.02.2024

10

Kerkük Mahallesi 1891 Fatih Sanayi Sitesi 2. Blok No:27 383 Ada 5 Parsel adresinde bulunan arsa

229.56m²

12.000.00TL

360.00TL

2886 D.İ.K Açık Teklif (45. Mad.)

15:00

09.02.2024

11

Kerkük Mahallesi 1891 Fatih Sanayi Sitesi 2. Blok No:27 383 Ada 6 Parsel adresinde bulunan arsa

229.61m²

12.000.00TL

360.00TL

2886 D.İ.K Açık Teklif (45. Mad.)

15:05

09.02.2024

12

Kerkük Mahallesi 1891 Fatih Sanayi Sitesi 2. Blok No:27 383 Ada 7 Parsel adresinde bulunan arsa

339.63m²

12.000.00TL

360.00TL

2886 D.İ.K Açık Teklif (45. Mad.)

15:10

09.02.2024

 

1-Yukarıdaki tabloda (B ile gösterilen) özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen kullanım ve tasarrufu Şarkikaraağaç Belediye Başkanlığına ait taşınmazın kira ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda belirtilen tarih ve saatte Ulvikale Mahallesi 114 Cumhuriyet Meydanı No:3 adresindeki Şarkikaraağaç Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

2-İhale ile ilgili Şartname Kiralama Servisinden alınabilir. Şartnameyi imzalayıp teslim etmeyenler ihale alınmayacaktır.

3-İhale ile Kiralanacak taşınmazın geçici teminat tutarı yukarıdaki tabloda belirtilmiş olup nakit olarak ihale günü saat 14:00 ‘e kadar Şarkikaraağaç Belediyesi Tahsilat servisine yatırılacaktır.

4-İhale Şartnamesindeki hususlar İhaleye katılan kişi tarafından kabul edilmiş sayılır. İhale sonuçlandıktan sonra kiralayan kira şartnamesine aykırı bir talepte bulunamaz.

5-Kira ihalesinden bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri kiracıya aittir. Kiracı tarafından kanuni süre içerisinde ödenecektir.

6-İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Encümence uygun görülerek karara bağlanan ihale karar ise ita amirinin onayını takiben geçerlilik kazanacağını gibi ita amirinin ihaleyi onaylamaması halinde iştirakçı idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

7-İş bu ihale ilanı mahiyetinde olup kira ihale şartnamesi hükümleri uygulanır.

8-GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR.

A-Tedavüldeki Türk Parası.

1-Gerçek Kişilerden.

a)Kanuni yerleşim yeri sahibi sahibi olmak, (Isparta İl ve İlçeleri)

b)En fazla 3 aylık sabıka kaydı göstermek.

c)Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere Belediyemize emlak vergisi, Çevre temizlik vergisi, para cezası vb. bulunmadığına dair belgeyi ibraz etmek.

d)İstekliler adına vekaleten hareket ediyorsa istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

e)Bu şartnamede belirtilen geçici teminatı vermesi.

f)2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklama bulunmadığına dair beyan vermesi.

g)Şartname ve eklerinin alındığına ilişkin alındı makbuzunun verilmesi.

h)Gerçek kişilerde T.C kimlik numarasını tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmesi.

I)İşin gereğine göre Belediyece tespit edilecek diğer belgeleri vermek.

2-Başkası Adına ihaleye katılacaklar.

Usule göre Noter tasdikli vekaletname son 1 ay içerisinde alınmış yerleşim yeri ve diğer adres belgeleri ile nüfus cüzdanı sureti, Belediyeden alınacak borcu bulunmadığına dair belge 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname geçici teminatın yatırıldığına dair alındı makbuzu şartname ve eklerinin her sayfası ihaleye katılanlarca imzalanacaktır. Satın alındığına dair belge.

3-Şirket adına ihaleye katılacaklar.

Şirketin noter ve ticaret odasına tasdikli ticaret sicil kayıt belgesi, vergi levhası, imza sirküleri, yetki belgesi, son 1 ay içerisinde alınmış   son 1 ay içerisinde alınmış yerleşim yeri ve diğer adres belgeleri ile nüfus cüzdanı sureti, Belediyeden alınacak borcu bunmadığına dair belge 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname geçici teminatın yatırıldığına dair alındı makbuzu şartname ve eklerinin her sayfası ihaleye katılanlarca imzalanacaktır. Satın alındığına dair belge.

4-Tüzel kişilerden ihaleye katılacak olanlar.

Kurumundan almış oldukları yetki belgesi ihaleye yetkili kılınan kişiye ait nüfus cüzdanı suret, imza sirküleri noter tasdikli vekaletname, vergi levhası, ticaret odası kayıt belgesi son 1 ay içerisinde alınmış yerleşim yeri ve diğer adres belgeleri ile nüfus cüzdanı sureti, Belediyeden alınacak borcu bunmadığına dair belge 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname geçici teminatın yatırıldığına dair alındı makbuzu şartname ve eklerinin her sayfası ihaleye katılanlarca imzalanacaktır. Satın alındığına dair belge.

05- Dernek adına ihaleye katılacak olanlar.

Dernek kararı, yetki belgesi ve imza sirküleri, derneğin bağlı bulunduğu İl Dernekler Müdürlüğü’nden derneğin kütük kaydı ve faal olduğuna dair belge Belediyeden alınacak borcu bulunmadığına dair belge 2886 ve 4734 Sayılı Kanunlara göre yasaklı olmadığına dair taahhütname geçici teminatın yatırıldığına dair alındı makbuzu şartname ve eklerinin her sayfası ihaleye katılanlarca imzalanacaktır. Satın alındığına dair belge.

TALİPLERE İLAN OLUR.